.
.

Παντιέρα, ιστότοπος αντικαπιταλιστικής ενημέρωσης

.


Τοποθετήσεις συμβούλων που καταψήφισαν τον προϋπολογισμό της Δούρου (Βίντεο)


dourou_perifereiakoΣτις 17 Δεκεμβρίου 2015 υπερψηφίστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ο προϋπολογισμός του 2016 από τους συμβούλους της παράταξης της Δούρου, μαζί με τους συμβούλους του Σγουρού και των ΑΝΕΛ.

Πέντε σύμβουλοι που προέρχονταν από τη Δύναμη Ζωής καταψήφισαν, για τους λόγους που ο καθένας εξηγεί στα βίντεο που ακολουθούν.

Το θέμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μιλάμε για τη μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας, με προϋπολογισμό που αγγίζει το μισό δισ.

Έχει όμως και πολιτικό ενδιαφέρον, αφού προκάλεσε τη «διάσπαση» των δυνάμεων της ΛΑΕ στην Περιφέρεια: 6 περιφερειακοί σύμβουλοι μέλη της ΛΑΕ –με την στήριξη ουσιαστικά της Γραμματείας της ΛΑΕ– υπερψήφισαν τον προϋπολογισμό της Ρ. Δούρου, ενώ 3 μέλη της ΛΑΕ καταψήφισαν.

Με αφορμή τα τεκταινόμενα στην Περιφέρεια Αττικής έχει ανοίξει ένας δημόσιος διάλογος, με κείμενα μελών αλλά και Τοπικών Επιτροπών της ΛΑΕ, που θέτουν ζήτημα όχι μόνο για την συμπόρευση με τη Ρ. Δούρου, αλλά συνολικά για την εμπλοκή της ΛΑΕ σε συνδικαλιστικό και αυτοδιοικητικό επίπεδο με τις παρατάξεις του μνημονιακού ΣΥΡΙΖΑ.

Γ.Ζ.

Η τοποθέτηση της Φλώρας Νικολιδάκη:

 

Στην τοποθέτησή της η Μαρίνα Κουκά, λέει μεταξύ άλλων: «Καλώ τους συμβούλους της Δύναμης Ζωής να καταψηφίσουν. Ξέρω, θέλει αρετή και τόλμη να ψηφίζεις εσύ ο ίδιος και όχι η καρέκλα που κάθεσαι».

 

Η τοποθέτηση του Μάκη Μαντά:

 

Η τοποθέτηση της Άννας Βασιλάκη:

 

Η τοποθέτησητης Ζωής Ράικου:

Τα τέσσερα από τα 5 βίντεο βρήκαμε εδώ: Manos Kampouris

 

Η ΛΑ.Ε. Άρτας για το θέμα που ανέκυψε στην Περιφέρεια Αττικής

Ως προσωρινό συντονιστικό Άρτας της ΛΑ.Ε., εκφράζουμε τη βαθιά ανησυχία μας για την τροπή που έχει πάρει η υπόθεση του προϋπολογισμού στην Περιφέρεια Αττικής. Μολονότι το θέμα ανέκυψε στο πεδίο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι προφανές ότι συνιστά κεντρικό πολιτικό ζήτημα, που μπορεί να έχει ανυπολόγιστες συνέπειες στη γενικότερη αξιοπιστία του φορέα που προσπαθούμε να οικοδομήσουμε.

Το κεντρικό πολιτικό όργανο της ΛΑ.Ε. οφείλει να συνεδριάσει άμεσα για το θέμα (σημ.: θα έπρεπε να το έχει κάνει ήδη) και να βγει με δημόσια απόφαση, στην οποία θα πρέπει κατ’ ελάχιστον:

α) Να παρέχεται πλήρης, απόλυτη και χωρίς αστερίσκους πολιτική κάλυψη στους περιφερειακούς συμβούλους που καταψήφισαν τον προϋπολογισμό

β) Να αποδοκιμάζεται με όλη τη δέουσα σαφήνεια και χωρίς αμφιταλαντεύσεις η στάση των περιφερειακών συμβούλων που, αν και μέλη της ΛΑ.Ε., όχι μόνο υπερψήφισαν, αλλά και σήκωσαν το βάρος της υπεράσπισης του προϋπολογισμού

γ) Να αίρεται με τον πλέον σαφή, κατηγορηματικό και επίσημο τρόπο κάθε υπόνοια ότι η ΛΑ.Ε. στηρίζει την παράταξη της κ. Δούρου στην Περιφέρεια Αττικής, αλλά και κάθε άλλη παράταξη που βρίσκεται στην υπηρεσία μνημονιακών πολιτικών και σε αγαστή σύμπνοια με τα κάθε λογής οικονομικά συμφέροντα.

Τις αμφισημίες η Αριστερά τις πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν και είναι βέβαιο ότι θα τις πληρώ­σει και τώρα. Η λογική των «εσωτερικών ισορροπιών», του πολέμου ανακοινώσεων και των ψευδώνυμων/ψευδεπίγραφων άρθρων πρέπει να τελειώνει. Το κεντρικό πολιτικό όργανο της ΛΑ.Ε. οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και ν’ αναλάβει το ρόλο που του ανα­λο­γεί. Ο κόσμος που μας στήριξε κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, αλλά και ο κόσμος που μας παρακολουθεί, με την ελπίδα ότι δε θ’ απο­δει­χτού­με «μία από τα ίδια», έχει αυ­ξη­μέ­νες απαι­τή­σεις από μας, μετά και τις τρα­γι­κές δια­ψεύ­σεις της προη­γού­με­νης πε­ριό­δου. Δεν έχου­με δι­καί­ω­μα να τον δια­ψεύ­σου­με για μία ακόμη φορά.

28/12/2015

Το προσωρινό συντονιστικό Άρτας της ΛΑ.Ε.

Πηγή: rproject.gr

 

Ψήφισμα-απόφαση του Συντονιστικού της ΠΕ Ν.Σμύρνης της ΛΑΕ για το ζήτημα της Περιφέρειας

Προς το ΠΣ και την ΠΓ της ΛΑΕ,

Συ­νε­δρί­α­σε την Τρίτη 22/12 το συ­ντο­νι­στι­κό της ΠΕ Ν.Σμύρ­νης της ΛΑΕ, με θέμα την υπερ­ψή­φι­ση του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού της Πε­ρι­φέ­ρειας Ατ­τι­κής ,από τους συν. αντι­πε­ρι­φε­ριάρ­χες μέλη της ΛΑΕ. Μέσα σε συ­ντρο­φι­κό κλίμα ου­σια­στι­κού δια­λό­γου, ακού­σα­με τις το­πο­θε­τή­σεις και των δύο συ­ντρό­φων που αντα­πο­κρί­θη­καν στο κά­λε­σμά μας, σ. Π. Αθα­να­σιά­δη και σ. Φ. Νι­κο­λι­δά­κη. Πήραν τον λόγο και το­πο­θε­τή­θη­καν 12 από τους 15 συν. μέλη του συ­ντο­νι­στι­κού.

Σε νέα συ­νε­δρί­α­ση στις 28/12 το συ­ντο­νι­στι­κό απο­φά­σι­σε:

1) Το σο­βα­ρό πρό­βλη­μα που πα­ρου­σιά­στη­κε και εξα­κο­λου­θεί να υπάρ­χει με την υπερ­ψή­φι­ση του μνη­μο­νια­κού, δια­χει­ρι­στι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού της Π. Ατ­τι­κής από τους 4 αντι­πε­ρι­φε­ριάρ­χες μέλη της ΛΑΕ, δεν είναι κυ­ρί­ως συν­δι­κα­λι­στι­κό και αυ­το­διοί­κη­σης, αλλά πρω­τί­στως πο­λι­τι­κό και ως εκ τού­του ζή­τη­μα αρχής.

Με αυτή την έν­νοια χαι­ρε­τί­ζου­με την στάση των συ­ντρο­φισ­σών-ων,πε­ρι­φε­ρια­κών συμ­βού­λων που κα­τα­ψή­φι­σαν τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό της Π.Α. Δη­λώ­νου­με πως οποια­δή­πο­τε συμ­με­το­χή και συ­μπό­ρευ­ση, έστω και με αστε­ρί­σκους, με την χρε­ο­κο­πη­μέ­νη,μνη­μο­νια­κή πο­λι­τι­κή του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, όπου και όπως και αν αυτή εκ­φρά­ζε­ται και ιδιαί­τε­ρα στην με­γα­λύ­τε­ρη Πε­ρι­φέ­ρεια της χώρας, μόνο ζημιά προ­κα­λεί στο ερ­γα­τι­κό-λαϊ­κό και συν­δι­κα­λι­στι­κό κί­νη­μα και ως εκ τού­του μας βρί­σκει πλή­ρως αντί­θε­τους.

2) Εάν η ΛΑΕ φι­λο­δο­ξεί, σε συν­θή­κες λαϊ­κής απο­γο­ή­τευ­σης και απο­στρά­τευ­σης, σε συν­θή­κες εξα­θλί­ω­σης και κα­πι­τα­λι­στι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας, να εκ­φρά­σει ένα μέ­τω­πο αντί­στα­σης και φι­λο­λαϊ­κής διε­ξό­δου από την κρίση με σαφή ιδε­ο­λο­γι­κό και τα­ξι­κό πρό­ση­μο, δεν μπο­ρεί να ρο­κα­νί­ζει το πο­λι­τι­κό της μέλ­λον στέλ­νο­ντας αμ­φί­ση­μα και αντι­φα­τι­κά μη­νύ­μα­τα συ­νύ­παρ­ξης και συ­μπό­ρευ­σης, με τον μνη­μο­νια­κό και συ­στη­μι­κό πλέον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Δεν μπο­ρεί να συμ­βάλ­λει στην υπερ­ψή­φι­ση προ­ϋ­πο­λο­γι­σμών λι­τό­τη­τας και δια­χεί­ρι­σης της κρί­σης, πού επι­βάλ­λο­νται από την ΕΕ, το ντό­πιο πο­λι­τι­κό και οι­κο­νο­μι­κό κα­τε­στη­μέ­νο και τα επώ­νυ­μα ιδιω­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα ιδιαί­τε­ρα στον χώρο της Πε­ρι­φέ­ρειας Ατ­τι­κής.

3) Οι όποιες αντι­κει­με­νι­κές και υπο­κει­με­νι­κές δυ­σκο­λί­ες και αδυ­να­μί­ες, λόγω της συ­γκυ­ρί­ας, δεν πρέ­πει να μας οδη­γούν σε με­σο­βέ­ζι­κές και άτολ­μες απο­φά­σεις που με­τα­θέ­τουν το πρό­βλη­μα,δη­μιουρ­γούν ει­κό­να συν­δια­χεί­ρι­σης και απο­δυ­να­μώ­νουν το κα­θα­ρό πο­λι­τι­κό στίγ­μα που έχει ανά­γκη η ΛΑΕ.

4) Κα­τα­νο­ού­με την προ­σω­ρι­νό­τη­τα των ορ­γά­νων, αλλά ταυ­τό­χρο­να θε­ω­ρού­με σο­βα­ρή αδυ­να­μία του ΠΣ και της ΠΓ, το ότι δεν μπό­ρε­σαν ή δί­στα­σαν να ξε­κα­θα­ρί­σουν έγκαι­ρα και εν τη γε­νέ­σει του το πρό­βλη­μα. Θε­ω­ρού­με επί­σης αρ­νη­τι­κή εξέ­λι­ξη για την εσω­κομ­μα­τι­κή λει­τουρ­γία και δη­μο­κρα­τία, την πλήρη πε­ρι­θω­ριο­ποί­η­ση της βάσης και των μελών της ΛΑΕ, για ένα τόσο σο­βα­ρό ζή­τη­μα. Ελ­πί­ζου­με τέλος, πως η στάση των συν. που υπερ­ψή­φι­σαν τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό, δεν ήταν απο­τέ­λε­σμα πα­ρεμ­βά­σε­ων γρα­φειο­κρα­τι­κών μη­χα­νι­σμών και ισορ­ρο­πιών.

Οι ορ­γα­νώ­σεις της ΛΑΕ, επι­βάλ­λε­ται να γί­νουν κύτ­τα­ρα πα­ρα­γω­γής πο­λι­τι­κής και δρά­σης, συν­δια­μορ­φω­τές των πο­λι­τι­κών θέ­σε­ων και απο­φά­σε­ων. Εί­μα­στε δια­τε­θει­μέ­νοι και απο­φα­σι­σμέ­νοι να εγ­γυ­η­θού­με μια τέ­τοια λει­τουρ­γία, για να απο­φύ­γου­με λάθη του πρό­σφα­του πα­ρελ­θό­ντος.

5) Κα­λού­με το ΠΣ και την ΠΓ, να ξε­κα­θα­ρί­σει άμεσα και με διά­φα­νο τρόπο, συ­ντρο­φι­κά, το πρό­βλη­μα, χωρίς λο­γι­κές συ­σχε­τι­σμών και μη­χα­νι­σμών, αλλά από θέ­σεις αρχής. Να δρο­μο­λο­γή­σει την ανα­γκαία ρήξη με τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και τις ανά χώ­ρους πο­λι­τι­κές του εκ­φρά­σεις. Ο ομ­φά­λιος λώρος με το πρό­σφα­το πα­ρελ­θόν πρέ­πει να κοπεί τώρα, ακόμα και αν πλη­γώ­σει.

Κα­λού­με τους συν. που υπερ­ψή­φι­σαν τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό της Π.Α. να ανα­λο­γι­στούν το, κατά την γνώμη μας, σο­βα­ρό πο­λι­τι­κό ατό­πη­μα τα­κτι­κής και να συ­ντα­χθούν ξε­κά­θα­ρα με την γραμ­μή της ρήξης, απο­χω­ρώ­ντας από την Δύ­να­μη Ζωής, δη­μιουρ­γώ­ντας νέα ανε­ξάρ­τη­τη ενιαία πε­ρι­φε­ρεια­κή πα­ρά­τα­ξη.

Τέλος κα­λού­με το Τμήμα Τ.Α., να λει­τουρ­γή­σει ου­σια­στι­κά, χωρίς απο­κλει­σμούς, πα­ρά­γο­ντας θέ­σεις για την ΤΑ, στη δράση μας στους Δή­μους και τις Πε­ρι­φέ­ρειες.

Θε­ω­ρώ­ντας πως το ΠΣ και η ΠΓ, θα αφου­γκρα­στεί έγκαι­ρα και απο­φα­σι­στι­κά τις ανη­συ­χί­ες και τις προ­τά­σεις μας, δη­λώ­νου­με απο­φα­σι­σμέ­νοι να επα­γρυ­πνού­με για να υπε­ρα­σπι­στού­με το πνεύ­μα και το γράμ­μα του νέου πο­λι­τι­κού φορέα της ΛΑΕ, όπως αυτά απορ­ρέ­ουν από την ιδρυ­τι­κή της δια­κή­ρυ­ξη.

Το συ­ντο­νι­στι­κό της ΠΕ Ν. Σμύρ­νης της ΛΑΕ.

Πηγή:rproject.gr

 

Ανακοίνωση μελών ΛΑΕ Καβάλας για την υπερψήφιση του προϋπολογισμού της Π. Αττικής

Οι εξελίξεις γύρω από το ζήτημα της ψήφισης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής από μέλη της ΛΑΕ, ζήτημα καίριας πολιτικής σημασίας, μας δημιούργησαν την ανάγκη να εκφράσουμε τη διαφωνία μας με τη συγκεκριμένη πρακτική και να συμπαραταχτούμε με τους συντρόφους των τοπικών ΛΑΕ Παλλήνης, Ν. Σμύρνης και Άρτας, όπως αυτοί τοποθετήθηκαν μέσω των ανακοινώσεων που εξέδωσαν.

Θε­ω­ρού­με ότι πρό­κει­ται για ένα θέμα για το οποίο θα πρέ­πει να λά­βουν θέση όλες οι το­πι­κές συ­νε­λεύ­σεις, και ιδίως αυτές της Ατ­τι­κής, με όρους ου­σια­στι­κού δια­λό­γου και δημοκρατίας.

Επι­πλέ­ον, θε­ω­ρού­με ση­μα­ντι­κή την αντι­στοί­χι­ση των πρά­ξε­ων και στά­σε­ων με τις θέ­σεις που εξαγ­γέλ­λου­με, δη­λα­δή την αντι­μνη­μο­νια­κή και αντι­νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη θέση μας. Επί­σης, πι­στεύ­ου­με ότι ανα­γκαία προ­ϋ­πό­θε­ση για την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα του αγώνα που δί­νου­με κα­θη­με­ρι­νά είναι η συ­νέ­πεια με τις θε­με­λιώ­δεις αρχές και αξίες μας. Η υπερ­ψή­φι­ση του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού της Πε­ρι­φέ­ρειας Ατ­τι­κής από μέλη της ΛΑΕ συ­νι­στά αυ­το­τε­λώς ένα ση­μα­ντι­κό ζή­τη­μα το οποίο κρί­νου­με ότι άμεσα πρέ­πει να επι­λυ­θεί, αλλά και εν­δει­κτι­κό μιας γε­νι­κευ­μέ­νης κα­τά­στα­σης, ή με άλλα λόγια, τον προ­άγ­γε­λο και για άλλα πα­ρό­μοια πε­ρι­στα­τι­κά. Η στάση της ΛΑΕ και των μελών της κρί­νε­ται απα­ραί­τη­το να απο­σα­φη­νι­στεί και μά­λι­στα, με δια­δι­κα­σί­ες που επι­τρέ­πουν τη συμ­με­το­χή και έκ­φρα­ση του συ­νό­λου των μελών της.

Τα κά­τω­θι υπο­γε­γραμ­μέ­να μέλη της ΛΑΕ Κα­βά­λας:

Ό. Ζιώρη

Π. Λε­ο­ντα­ρά­κης

Ν. Οι­κο­νό­μου

Ε. Στερ­γιο­πού­λου

Στ. Χρι­στο­φο­ρί­δου

Πηγή:rproject.gr

 

Να έρθουμε σε ρήξη με τις μνημονιακές λογικές στην Αυτοδιοίκηση
20/12/2015

Των Νίκου Γαλάνη, Κώστα Μαρματάκη και Παναγιώτη Σωτήρη

Τις τελευταίες μέρες έχει ανοίξει στο εσωτερικό της ΛΑΕ μια μεγάλη συζήτηση σε σχέση με το ζήτημα της υπερψήφισης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής από στελέχη που έχουν αναφορά στη ΛΑΕ, ιδίως από τη στιγμή που άλλα στελέχη προερχόμενα από τη ΛΑΕ το καταψήφισαν και έκαναν και σχετική δημόσια δήλωση.

Χωρίς να θέλουμε να αμφισβητήσουμε τις καλές προθέσεις οποιασδήποτε συντρόφισσας ή συντρόφου πρέπει να πούμε ότι ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής είναι ένας μνημονιακός προϋπολογισμός εναρμονισμένος με τις απαιτήσεις των δανειστών. Είναι ένας προϋπολογισμός που συμμορφώνεται στις απαιτήσεις λιτότητας και περικοπών που επιβάλλει το Παρατηρητήριο των ΟΤΑ και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Είναι ένας προϋπολογισμός που εξυπηρετεί επιχειρηματικά συμφέροντα, ιδιωτικές ποδοσφαιρικές ομάδες και περιβαλλοντικά καταστροφικές πολιτικές (π.χ. ΧΥΤΑ Γραμματικού).

Γι’ αυτό το λόγο και τοποθετηθήκαμε στη γραμματεία της ΛΑΕ υποστηρίζοντας ότι πρέπει το σύνολο του δυναμικού που έχει αναφορά στη ΛΑΕ και δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Αττικής να καταψηφίσει τον προϋπολογισμό, διαχωριζόμενο έτσι από την μνημονιακή πολιτική που προωθεί η κ. Δούρου σε αγαστή συνεργασία με την κυβέρνηση Τσίπρα – Καμμένου. Άλλωστε, δεν μπορούμε να κάνουμε πολεμική απέναντι στη μνημονιακή διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και μετά να φαίνεται ότι συμπορευόμαστε μαζί της στο τοπικό και αυτοδιοικητικό επίπεδο και ότι «συγκυβερνάμε» στην μεγαλύτερη περιφέρεια που συγκεντρώνει πάνω από το 40% της χώρας.

Αντίθετα, μια συνολική διαφοροποίηση της ΛΑΕ από το είδος καθεστωτικής και μνημονιακής αυτοδιοίκησης που πρεσβεύει η παράταξη Δούρου θα άνοιγε δρόμους καλύτερης και αποτελεσματικότερης παρέμβασης μέσα στα τοπικά κινήματα. Σήμερα στην Περιφέρεια Αττικής υπάρχει ήδη αριθμός περιφερειακών συμβούλων που κινούνται σε αγωνιστική κατεύθυνση. Υπάρχουν παραδείγματα αριστερών αυτοδιοικητικών διοικήσεων σε δήμους που δίνουν πραγματικές μάχες με τις μνημονιακές πολιτικές και τα ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα. Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός αριστερών και ριζοσπαστικών αυτοδιοικητικών σχημάτων σε όλη την Αττική που δίνουν μεγάλες μάχες. Αντί να παραμένουμε σε μια αδιέξοδη λογική «συγκυβέρνησης» στην Περιφέρεια Αττικής, θα ήταν πολύ προτιμότερο να διαμορφώσουμε όρους συντονισμού και αγωνιστικής συνεννόησης ενός ευρύτερου αριστερού και ριζοσπαστικού δυναμικού που παρεμβαίνει στα τοπικά κινήματα και στην Αυτοδιοίκηση και έχει μπροστά του μεγάλες μάχες απέναντι στην πολιτική των Μνημονίων, των Ιδιωτικοποιήσεων και του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας και των ελεύθερων χώρων.

Ο κόσμος του αγώνα και της αριστερής αναζήτησης περιμένει από τη ΛΑΕ να κάνει έμπρακτη ρήξη με τις λογικές που οδήγησαν την Αριστερά στην ήττα και την ανυποληψία, ότι πραγματικά διαλέγει δρόμους σύγκρουσης με τις μνημονιακές πολιτικές σε κάθε επίπεδο, με βάση τις ανάγκες και τόσο στην Αυτοδιοίκηση όσο και στο συνδικαλισμό. Αυτό τον κόσμο δεν έχουμε το δικαίωμα να τον διαψεύσουμε.

Πηγή: yabasta.grΚριτικές - Συζήτηση

Βαθμολογία Αναγνωστών: 100.00% ( 2
Συμμετοχές )

Αφήστε μια απάντηση

Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει!

wpDiscuz