.
.

Παντιέρα, ιστότοπος αντικαπιταλιστικής ενημέρωσης

.


Θέσεις ΚΚΕ: Επαναστατική φρασεολογία χωρίς επαναστατική τακτική


Θέσεις για το 20ο Συνέδριο του ΚΚΕ

του Αντώνη Δραγανίγου

Οι θέσεις των Συνεδρίων του ΚΚΕ είναι πάντα ένα γεγο­νός για την Αριστερά. Παρά τις διαφορές παραμένει το πιο μεγάλο και ιστορικό κόμ­μα. Λογικά λοιπόν κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Όμως αν θέλαμε να βάλουμε ένα τίτλο θα λέ­γαμε ότι το πολιτικό κάλεσμα του ΚΚΕ στο λαό είναι… η ενίσχυση του ΚΚΕ! Τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στην πολιτική και οργανωτική ενίσχυση του κόμματος.

Σε ολόκληρο το κείμενο των Θέσεων κυ­ριαρχεί η αμυντική ηττοπαθής λογική και αυ­τό εκφράζεται με την επίμονη άρνηση του πο­λιτικού στόχου της ανατροπής της αντεργα­τικής επιδρομής κεφαλαίου – ΕΕ – κυβερνή­σεων. Οι αόριστες αναφορές στην «αντικα­πιταλιστική-αντιμονοπωλια­κήή κατεύθυνση» δεν μετου­σιώνονται σε κανένα πλαίσιο στόχων ρήξης με τις βασικές πλευρές της αστικής πολιτι­κής (χρέος, ΕΕ κλπ).

Έτσι, σε συνδυασμό με την παντελή απουσία οποιασδήποτε ουσιαστικής ανα­φοράς στην επαναστατική στρατηγική, αυτό που πραγματικά απομένει είναι ο οικονομι­κός / συνδικαλιστικός αγώνας (που ούτε για αυτόν διατυπώνεται κάποιο συνεκτικό πλαί­σιο), και η «ενίσχυση του ΚΚΕ». Η πλήρης διάσπαση τακτικής-στρατηγικής, οικονομικού –πολιτικού αγώνα είναι η βάση του ρεφορμι­σμού του ΚΚΕ. Τέλος, σύμφωνα με τις Θέ­σεις, όλες οι άλλες μαχόμενες δυνάμεις της αριστεράς τσουβαλιάζονται συλλήβδην ως εχθρικές δυνάμεις μαζί με τον ταξικό εχθρό. Καμιά λογική κοινής δράσης απέναντι στον ταξικό αντίπαλο.

Το ΚΚΕ, οχτώ χρόνια μετά το 2008 και τον Αρμαγεδδώνα που ξέσπασε με την Lehman Brothers, εξακολουθεί να μην βλέ­πει «καπιταλιστική κρίση», δομική, με ιστορι­κό χαρακτήρα. Υπάρχει βεβαίως, «επιβράδυν­ση του ρυθμού ανάπτυξης της διεθνούς καπι­ταλιστικής οικονομίας την τελευταία 3ετία», (Θέση 1, σελ 5), «διεθνής συγχρονισμός της περιοδικής εκδήλωσης της κρίσης υπερσυσ­σώρευσης» (σελ 6), αλλά όχι συνολική κα­πιταλιστική κρίση.

Γιατί αυτή η σύγκρουση με την πραγματικότητα; Πάντως αν ένα κόμ­μα πιστεύει ότι βρισκόμαστε σε μια φάση του περιοδικού κύκλου «κρίση – ανάπτυξη» του καπιταλισμού, τότε η γραμμή και η λογική, «να αντέξουμε στην κρίση, για να ανασάνου­με στην ανάπτυξη», προχωράει πιο εύκολα. Ο συνολικός ανατρεπτικός αντικαπιταλιστικός αγώνας χάνει την επιτακτικότητά του.

Οι Θέσεις εκτιμούν ότι

«την περίοδο που διανύουμε ισχυροποιείται προσωρινά το αστικό ρεύμα του εθνικισμού και προστα­τευτισμού ως επιλογή τμημάτων της αστικής τάξης στις ΗΠΑ και σε κράτη της ΕΕ για να αμυνθούν στην επιδείνωση των όρων αντα­γωνιστικότητας..»

και επανέρχεται με ιδιαί­τερη έμφαση το ζήτημα του ιμπεριαλιστικού πολέμου (Θέση 1).

«Το κάθε κομμουνιστικό και εργατικό κόμμα…, η εργατική τάξη και το κίνημα σε όλες τις χώρες οφείλουν να προ­ετοιμάζονται για το ενδεχόμενο ενός πιο γε­νικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου».

Από πού πηγάζει όμως αυτό το δραματικό ενδε­χόμενο που θα φέρει πάνω-κάτω τον πλανή­τη και θα μας βάλει οριστικά και αμετάκλητα σε μια άλλη εποχή; Ούτε οι «συγχρονισμένες κυκλικές κρίσεις», ούτε η «ένταση των ιμπε­ριαλιστικών ανταγωνισμών και αντιθέσεων», που συμβαίνουν πάντα, οδηγούν σε ένα πό­λεμο, έξω από τις καταλυτικές επιδράσεις της δομικής κρίσης του καπιταλισμού και την κρί­ση ηγεμονίας των ΗΠΑ. Αλλά αυτά λείπουν από την ανάλυση του ΚΚΕ.

Το ίδιο ανεπαρκείς είναι οι Θέσεις στο ζήτημα της θέσης της Ελλά­δας στο διεθνές ιμπεριαλιστι­κό σύστημα. Η Θέση 17 μας πληροφορεί πως

«οι εξελί­ξεις μετά την εκδήλωση της διεθνούς κρίσης το 2008-2009 επιβεβαιώνουν ότι η ΕΕ και η ευρωζώνη δεν αποτελούν ένα συ­νεκτικό, σταθερό, μόνιμο σχηματισμό»!

Έτσι η ΕΕ, ο ιμπεριαλιστικός αυτός πόλος που «χτί­ζεται» πάνω από μισόν αιώνα, που συμμετέ­χουν όλες σχεδόν οι χώρες της Ευρώπης, που ασκεί έναν τερατώδη έλεγχο σε όλη την Ευρώπη, που μπήκε μπροστά για την επιβο­λή της πιο άγριας επίθεσης στα εργατικά δι­καιώματα και των πιο άγριων αντιλαϊκών με­ταρρυθμίσεων, δεν αποτελεί δα και κανένα «μόνιμο σχηματισμό»!

Ποια είναι η σχέση του ελληνικού κα­πιταλισμού με την ΕΕ; Κατ’ αρχήν, μέσα σε τρεις Θέσεις (17-19) και τέσσερις σελίδες δεν υπάρχει η λέξη «μνημόνιο»! Δεν υπάρχουν οι υπεραντιδραστικές ευρωενωσιακές συν­θήκες, η μόνιμη επιτροπεία, η οικονομική λη­στεία απέναντι στον ελληνικό λαό σε συμμα­χία με την ελληνική αστική τάξη, τίποτα από όλα αυτά.

Αυτό που υπάρχει είναι μια κάποια «διαπραγμάτευση» της ελληνικής ολιγαρχίας με την ΕΕ, στο πλαίσιο της οποίας η «αστική τάξη στην Ελλάδα, προσαρμόζεται και ιεραρ­χεί βασικούς στόχους της οικονομικής πολι­τικής της κυβέρνησης όπως … την αναδιάρ­θρωση του δημόσιου χρέους… την υλοποίη­ση μεγάλων επενδύσεων… την καπιταλιστική παραγωγική ανασυγκρότηση…» (Θέση 19).

Αυτό λοιπόν κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙ­ΖΑ ΑΝΕΛ. «Διαπραγματεύεται» ισοτίμως την «παραγωγική ανασυγκρότηση» και τις «επενδύσεις»… Με τέτοια «εκτίμηση» είναι απόλυτα λογικό ότι οι Θέσεις αποσιωπούν τελείως το ζήτημα της ρήξης – αποδέσμευσης από την ΕΕ. Με το κείμενο των Θέσεων, το ΚΚΕ εγκαταλείπει την ρήξη – έξοδο από την ΕΕ οριστικά και αμετάκλητα.

Ούτε καν η θέ­ση της αποδέσμευσης «από την ΕΕ με λαϊκή εξουσία» δεν επαναλαμβάνεται. Οι απανωτές αναφορές του ΓΓ του ΚΚΕ και άλλων στελε­χών ότι η αποδέσμευση από το ευρώ και την ΕΕ θα οδηγήσει σε χειροτέρευση της κατά­στασης ολοκληρώνονται.

Μνημείο κυριολεκτικά αποτελεί η ανάλυ­ση των Θέσεων για την διάταξη των πολιτι­κών δυνάμεων και την στάση απέναντί τους.

Κατ’ αρχήν οι Θέσεις εκτιμούν ότι «τα τε­λευταία δύο χρόνια οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙ­ΖΑ ΑΝΕΛ αποδείχτηκαν πιο αποτελεσματι­κές για το κεφάλαιο και την αστική τάξη γενι­κότερα, αλλά και για τους βασικούς διεθνείς συμμάχους της» (Θέση 28). Όμως ποιά (πρέ­πει να) είναι η στάση του εργατικού λαϊκού κινήματος και της αριστεράς απέναντι στην κυβέρνηση και την πολιτική της;

Παλεύου­με για την ανατροπή της πολιτικής της;

Πα­λεύουμε για την ανατροπή και της κυβέρνη­σης;

Μήπως αντιπαλεύουμε τα αρνητικά και στηρίζουμε τα θετικά, έστω αυτά «που προ­καλούν και την ελάχιστη ανακούφιση στον λαό», σύμφωνα με τις πρόσφατες δηλώσεις στελεχών του ΚΚΕ; Σιωπή.

Σχετικά με την διάταξη των πολιτικών δυ­νάμεων, σύμφωνα με τις Θέσεις υπάρχουν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (παρεπιπτόντως για τον ΣΥΡΙΖΑ οι Θέσεις δεν κάνουν κάποια εκτίμηση για τον χαρακτήρα του κόμματος. Τι κόμμα είναι, αστικό, μικροαστικό με αστική ηγεμονία, ρεφορμιστικό; Κενό), η ΝΔ, ο σοσι­αλδημοκρατικός χώρος και εν συνεχεία έχου­με μια καινοτομία.

Δεν υπάρχουν άλλες δυ­νάμεις της Αριστεράς, αλλά το «ευρωσκεπτι­κιστικό ρεύμα» στο οποίο ανήκουν, σύμφωνα με τις θέσεις,

«δυνάμεις σε όλο το φάσμα του αστικού πολιτικού συστήματος που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Βασικό ρόλο επιδι­ώκει να παίξει η Πλεύση Ελευθερίας της Ζ. Κωνσταντοπούλου, αλλά και ο οπορτουνι­στικός χώρος των ΛΑΕ και ΑΝΤΑΡΣΥΑ με κάποια μικρότερα δορυφορικά τους σχήμα­τα»! (Θέση 30).

Από τη θέση αυτή μάθαμε πως η Πλεύση Ελευθερίας ανήκει στο «ευ­ρωσκεπτικιστικό ρεύμα»! Μάθαμε ότι και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ανήκει στο αστικό πολιτικό σύ­στημα. Η θέση αυτή ολοκληρώνεται έτσι:

«αυ­τά τα κόμματα και οι ομάδες καμουφλάρουν (!) – με διαβάθμιση μεταξύ τους – τον ευρω­σκεπτικισμό τους και με κάποια αντικαπιτα­λιστική συνθηματολογία, συμβάλλοντας στον αποπροσανατολισμό και τον εγκλωβισμό δυ­νάμει ριζοσπαστικών στοιχείων σε μια εκδο­χή αστικής διαχείρισης»!!!

Έτσι, το ΚΚΕ όχι μόνο απορρίπτει την ρή­ξη / έξοδο από την ΕΕ αλλά στέλνει την ενα­ντίωση στην ΕΕ στο πυρ το εξώτερο ταυτί­ζοντάς την με τον «ευρωσκεπτικισμό».

Θε­ωρεί ακόμα πιο επικίνδυνη την εναντίωση στην ΕΕ από αντικαπιταλιστικές θέσεις, χα­ρίζοντας το αναπτυσσόμενο αντιΕΕ ρεύμα στις συντηρητικές δυνάμεις και την ακροδε­ξιά.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά λανθασμένη πολιτική, που θα την πληρώσει πολύ ακριβά η αριστερά στην Ελλάδα, όπως την πληρώ­νει ήδη στην Ευρώπη, αν δεν υπάρξουν δυ­νάμεις ικανές να πάρουν πάνω τους την αντι­ΕΕ πάλη από την σκοπιά των εργατικών λαϊ­κών συμφερόντων.

Πολλά ακόμα μπορεί να γράψει κανείς για τις Θέσεις. Το θέμα είναι πως σήμερα με­γάλα κομμάτια του λαού στέκουν αμήχανα και απογοητευμένα. Η αντικαπιταλιστική και κομμουνιστική αριστερά πρέπει να δείξει έναν δρόμο που να συσπειρώνει, να οργανώνει για αγώνα, σε ρήξη με την κυρίαρχη αστική πολι­τική που επιτίθεται στον λαό για να του φορ­τώσει την κρίση του καπιταλισμού, ανοίγο­ντας τον δρόμο για την επαναστατική ανα­τροπή του. Οι Θέσεις της ΚΕ του ΚΚΕ είναι πολύ μακριά από αυτήν την ανάγκη.

Πηγή: ΠΡΙΝΚριτικές - Συζήτηση

Βαθμολογία Αναγνωστών: 54.67% ( 15
Συμμετοχές )

Αφήστε μια απάντηση

19 Σχόλια στο "Θέσεις ΚΚΕ: Επαναστατική φρασεολογία χωρίς επαναστατική τακτική"

Mανωλης Μαντουδης
Ως απλός Έλληνας πολίτης σας παρακολουθώ σχεδόν καθημερινά μέσον των σελίδων σας και εσάς τη Ανταρσυα και το ΚΚΕ και μερικές φορές σας βαρέθηκε ή ψυχή μου για αυτά που γράφετε κάποιες φορές. Για 5 χρόνια λάμβαναν μέρος σε πολλά καλέσματα τόσο του ΚΚΕ όσον και της Ανταρσυας. Σε κάποια θέματα συμφωνούσαν και σε άλλα διαφωνούσα. Δυστυχώς στην πατρίδα μας δεν θα δούμε ποτέ μία πραγματική Κομμουνιστικη κυβέρνηση με εκείνα τα ωραία λόγια που λέτε στις θέσεις σάς. Εκείνο που σας απουσιάζει είναι ο ουσιαστικός προγραμματισμός και η άμεση επαφή με όλους τους έλληνες πολίτες ανεξαρτήτου ιδεολογίας . Επιλεκτικά παρουσιάζεται τα έργα σας και χάνεται τη ουσία της κομμουνιστικης μας ιδεολογίας. Οι απλοί κομμουνιστες που λέγονται ότι είναι και ενεργούν με αυτούς τους τρόπους δεν κερδίζουν τίποτα όπως και εσείς τα οργανωμένα κομμουνιστικα κινήματα . Με απλά λόγια πολλές φορές η συμπεριφορά σας μου θυμίζει τους παπάδες που μιλούν για τον θεό σε ένα πεινασμένο. Δεν τα ισοπεδωνω όλα , κάνετε σπουδαία πράγματα και τα δύο κομμουνιστικα κόμματα όμως δεν αρκούν και δεν κερδίζει τους πολίτες όλους ούτε εσείς αλλά ούτε το κκε . Θα ήθελα μία απάντηση σε μία απλή ερώτηση. Πως θα εφαρμοστεί ο κομμουνισμος στην Ελλαδα όταν… Διαβάστε περισσότερα »
Ανώνυμα

καλά… ΤΕΤΟΙΑ φτώχεια επιχειρημάτων;

Μανωλης Μαντουδης

Aνωνυμε γιατί λες τέτοια φτώχεια επιχειρημάτων ? Δεν αναφέρθηκα στο συγκεκριμένο άρθρο σας. Αναφέρθηκα γενικά και για το ΚΚΕ και για εσάς τη ανταρσυα . Εάν στις επόμενες εκλογές ή Ανταρσυα πάλι πάρει χαμηλά ποσοστά ποιος θα φταίει. Δεν θα είναι ή Ανταρσυα που δεν κατάφερε να πείσει τον ελληνικό λαό, όχι γιατί δεν είστε καλοί. Αυτό έγραψα , ο μέσος έλληνας πολίτης σήμερα με την καπιταλιστική Ελλαδα θέλει άλλους τρόπους για να πιστέψει ένα κομμουνιστικο κίνημα και για αυτό αναφέρθηκα στον λάθος προγραμματισμό όχι γιατί δεν είναι καλός αλλά με τα σημερινά δεδομένα χρειάζονται άλλοι τρόποι δεν είμαστε στην επανάσταση που έκανα οι κομμουνιστες πριν 100 χρονια. Τέλος εάν δεν δέχεται την κριτική από τους απλούς πολίτες και δεν τους λαμβάνει καθόλου υπόψη για οποία κριτική τότε για μένα δεν έχει κανένα μέλλον αυτή ή νοοτροπία του κάθε κινήματος.

Ανώνυμα

δεν αναφέρθηκα σε σενα αλλά στο κείμενο του δραγανιγου- και οπως φαντάζεσαι, καμια σχεση με ανταρσυα

ένας αναγνώστης των Θέσεων (απ\' το πρωτότυπο)
Ο συγγραφέας του κειμένου καταφεύγει στην προσφιλή για το χώρο του μέθοδο της εκτρωματικής παραποίησης των θέσεων του ΚΚΕ (το γνωστό «κάνω κριτική σε αυτό που θα ήθελα να λέει ο άλλος»), σε πρωτοφανή όμως βαθμό, πράγμα που καθιστά το κείμενο σε σημεία κραυγαλέα γελοίο, ίσως ακόμα και για κάποιον καλόπιστο οπαδό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, βλ. πχ «το ΚΚΕ εξακολουθεί να μην βλέ­πει καπιταλιστική κρίση», η χρέωση στο ΚΚΕ μιας γραμμής βγαλμένης κατευθείαν απ’ την κοιλιά του ευφάνταστου Α.Δ «να αντέξουμε στην κρίση, για να ανασάνου­με στην ανάπτυξη» (sic!) κλπ. σε συνδυασμό με καθαρά ψεύδη γκεμπελικού τύπου όπως «το ΚΚΕ εγκαταλείπει τη ρήξη με την ΕΕ». Οι Θέσεις βέβαια λένε πχ. (#26) πως «αποδεικνύεται πως «εντός των τειχών» της εξουσίας του κεφαλαίου, της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, φιλολαϊκή πολιτική δεν μπορεί να υπάρξει», αλλά αυτό δεν είναι αρκετό για να σταματήσει τον ακάθεκτο Α.Δ. από το σκοπό του… Παρακάτω ο ευφάνταστος συγγραφέας επαναλαμβάνει τα χιλιομασημένα για διάσπαση τακτικής-στρατηγικής του ΚΚΕ, όταν ο κύριος κορμός των Θέσεων στην ουσία είναι αφιερωμένος στην αλληλεπίδραση αφενός της ανασυγκρότησης του εργατικού κινήματος, αφετέρου της ενίσχυσης της Κοινωνικής Συμμαχίας αλλά και της ισχυροποίησης του ΚΚΕ στα πλαίσια ακριβώς της συγκέντρωσης δυνάμεων και της πάλης για την επαναστατική… Διαβάστε περισσότερα »
Μανωλης Μαντουδης

Ένας Αναγνώστης των Θέσεων///////// Δεν διαφωνω με το άρθρο, το σχόλιο μου και ή κριτική ήταν γενική. Να μην γράφω τα ίδια τα έχω γράψει σε μία απάντηση του Ανώνυμου. Ή κριτική μου σκέψη στη Ανταρσυα έγινε λόγο στον τρόπο προσέγγισης που πρέπει να έχει ένα σύγχρονο κομμουνιστικο κίνημα. Σήμερα τον απλό πολίτη δεν το ενδιαφέρει η πολιτική. Για να το κερδίσεις θέλει άλλους τρόπους προσέγγισης σε αυτό διαφώνησαν σύντροφοι.

γιάννης

Η νεολαία αποτελεί εκείνη την εύφλεκτη ύλη,
όπου αντί να καταβαραθρώνεται μέσα στη βαρ-
βαρότητα του καπιταλισμού και της κρίσης του,
μπορεί μέσα από την κομμουνιστική οργάνωση
και στράτευση, να αποτελέσει κινητήρια δύναμη
για τις νέες επαναστατικές απόπειρες και τον κομ-
μουνισμό της εποχής μας …. Από τις θέσεις της νκα για το <> της. Και πολυ απλά http://nka.gr/sites/default/files/pdfs/THESEIS_KS_nKA_4_synedrio.pdf το παραθέτω όλο γιατί όλο είναι μια ατελείωτη επαναστατική μπαρουφολογία. Τώρα όσον αφορά τον συγγραφέα και τους ΑΝΤΑΡΣΥΕΣ γενικά θα πρέπε να ντρέπεστε, να κάνετε τέτοια διαστρέβλωση των θέσεων και τέτοια ψέματα, αλλά πάλι μια ζωη έτσι επιβιώνεται οπότε……

ανταρσυος

Για ποια διαστρέβλωση των θέσεων του ΚΚΕ εκ μέρους της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ομιλείς γιάννη; Εχεις λάθος.

Μανωλης Μαντουδης

Απλά και κατανοητά εκείνο που ήθελα να σας πω είναι ότι : Τους πολίτες σήμερα δεν τους ενδιαφέρουν οι διάφορες που έχει ή ανταρσυα με το κκε και το κκε με τη ανταρσυα. Σίγουρα πρέπει να εκφράζονται οι κριτικές σας σκέψεις, όμως τον καθημερινό πολίτη αυτά τον απωθούν από την πολιτική. Υπάρχουν τόσα σοβαρά προβλήματα στον κάθε απλό έλληνα πολίτη και τον ενδιαφέρουν να βρίσκονται άμεσα λύσεις στα καθημερινά του προβλήματα. Καλή σας χρονιά

ανταρσυος

Μανώλη έχεις δίκιο, αλλά και από την άλλη, ΠΩΣ Μανώλη θα αποφύγουμε μια ενότητα της Αριστεράς τύπου ΣΥΡΙΖΑ νο2;

Όσο είναι αλήθεια πως μας χρειάζεται η ενότητα, άλλο τοσο είναι αλήθεια πως ΑΝ δεν μπουν οι σωστές πολιτικές βάσεις. η ενότητα αυτήη θα καταντήσει ΣΥΡΙΖΑ νο2. Και αυτό θα είναι ακόμα μια τραγωδία.

Συνεπώς, ούτε σεχταρισμός, ούτε ενότητα τύπου ΣΥΡΙΖΑ νο2. Δύσκολο; Ναι, Το ΜΟΝΟ ελιδοφόρο; Πάλι ΝΑΙ!

Μανωλης Μαντουδης

Ανταρσυος στην Ελλαδα οι κομμουνιστες μόνοι τους έβγαζαν και βγάζουν τα μάτια τους. Ο καπιταλισμός κάνει τη δουλειά του ΕΜΕΙΣ?Ή πραγματικότητα ήταν ότι πάντα έλειπε αυτό που λες ή ΕΝΌΤΗΤΑ δυστυχώς πάντοτε.

lathranagnostis

Μανώλη, αυτά που γράφεις, αυτός που εσύ ονομάζεις «καθημερνό πολίτη», απηχούν την νοοτροπία της ανάθεσης που έχει σήμερα ο μέσος πολίτης.
Περιμένει ντελίβερι στο σπίτι του, μισθό, σύνταξη, κοινωνικές παροχές, δικαιώματα. Έτσι, πέφτει θύμα αυτών των λωποδυτών εργολάβων που του τα υπόσχονται και ανώδυνα μάλλιστα.
Αν o «καθημερινός πολίτης», δεν ξεκουνηθεί από τον καναπέ του και δεν αναλάβει ο ίδιος τη μοίρα του, η κατάσταση όσο πάει και θα χειροτερεύει!
Τι θα πει «……τον ενδιαφέρουν να βρίσκονται άμεσα λύσεις στα καθημερινά του προβλήματα»? Από ποιόν να «βρίσκονται» και μάλιστα «άμεσα» !!

Μανωλης Μαντουδης

Ναι lathranagnostis. Όμως οργανωμένα και με ενότητα. Ενότητα δεν σημαίνει να συμφωνεί κάποιος σε όλα , ότι λέει ή ανταρσυα ή το κκε. Άμεσα λύσεις θα πρέπει να βρίσκονται από τα οργανωμένα κινήματα. Εσύ δεν πιστεύεις ότι και ή ανταρσυα και το κκε φέρουν τη μεγαλύτερη ευθύνη στο ότι οι πολίτες μένουν στο καναπέ τους και δεν κατάφεραν ακόμα να τους κερδίσουν γι αυτό αναφέρθηκαν στο λάθος τρόπο οργάνωσης και προσέγγισης. Πάντα ότι κερδήθηκε ήταν οργανωμένα και όσα χάθηκαν ανοργάνωτα .

lathranagnostis

Η μοναδική περίπτωση που η λέξη ενότητα παίρνει κάποιο περιεχόμενο, είναι η ενότητα στη βάση.
Το τρέχον αφήγημα της «ενότητας», έχει δημιουργηθεί για να εγκλωβίζει την εργατική τάξη σε πολιτικές διαχείρισης του συστήματος.
Αυτοί που επικαλούνται την ενότητα, είναι οι διάφοροι ηγετίσκοι της «αριστεράς» (άλλο παραμύθι και τούτο) που φιλοδοξούν να την ποδηγετούν. Είναι αυτοί είναι που προωθούν ενότητα στην κορυφή, αφήνοντας τη βάση, την εργατική τάξη δηλαδή, να πιστεύει ότι οι «ενωμένοι εργολάβοι» θα της λύσουν τα προβλήματα.

Ανώνυμα

λαθραναγνώστη μου για ΠΟΙΑ ενότητα στην βάση ομιλείς; Το ΚΚΕ αρνείται τόσο την κοινή δράση βάσει αρχών σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, όσο και την ενότητα στην βάση!

Και μη μου πεις πως το ΚΚΕ πραγματώνει την «ενότητα στην βάση» μέσω του ΠΑΜΕ/ΜΑΣ/ΟΓΕ/ΠΑΣΥ που είναι απλά ένα κομματικό μόρφωμα/μορφώματα στα οποία συμμετέχει το ΚΚΕ και ορισμένοι φίλοι του ΚΚΕ, τα καθοδηγεί το ΚΚΕ και thats all!!

Ενότητα στην βάση σημαίνει ΙΣΟΤΙΜΗ συμμετοχή και συνδιαμόρφωση των περιεχομένων της δράσης, από τους συμμετέχοντες, οργανωμένους και ανένταχτους. Οπότε, μάθε περί τίνος ομιλείς!

lathranagnostis

Εν τάξει αγαπητέ ανώνυμε. Φτιάξτε εσείς ένα ΜΗ κομματικό μόρφωμα που θα υλοποιεί αυτά που γράφεις παρακάτω.
Να δούμε κι εμείς, πως υλοποιούνται στη πράξη αυτά τα ΜΗ κομματικά μορφώματα όπου ΙΣΟΤΙΜΑ, βεβαίως βεβαίως, οι 1000, θα επιβάλουν το δικό τους περιεχόμενο δράσης στους 10000.
……..και χωρίς δεσμεύσεις μάλιστα, μόνο υπό μορφήν προσωπικών απόψεων……!
Μέχρι στιγμής πάντως, εδώ και χρόνια, δεν έχουμε δει αυτή την αυλή των θαυμάτων. Αντίθετα, το ΠΑΜΕ είναι πραγματικότητα, δουλεύει και παράγει έργο κόντρα σε όλες τις αντιξοότητες συμπεριλαμβανομένων και εσάς.
Το ΠΑΜΕ , ναι, το έφτιαξε το ΚΚΕ, γιατί κάποιος έπρεπε να το φτιάξει και να το κινεί, δεν γίνονται αυθόρμητα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν αποκλείει κανέναν να μπει μέσα, να προβάλει και τη δική του ταχτική και περιεχόμενο δράσης………..και φυσικά να βάζει και πλάτη και χέρια για την λειτουργία του!!

ΑΝΤΑΡΣΥΟΣ

ποιός είπε λαθραναγνώστη πως ισότιμη συμμετοχή σημαίνει «επιβολή της θέλησης των 1.000 στους 10.000»;; Μάλλον δεν κατανοείς το νόημα των λέξεων φίλε μου.

Ισότιμη συμμετοχή λαθραναγνώστη σημαίνει, πως το περιεχόμενο και οι δράσης μιας ενωτικής παρέμβασης στο κίνημα, ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ από τους συμμετέχοντες σε αυτές τις συλλογικότητες. Συνεπώς φίλε μου, ΔΕΝ χωρούν ούτε μοναδικότητες στην διαμόρφωση των θέσεων και των δράσεων, ούτε εκ των προτέρων καπέλα σε αυτές τις συλλογικότητες, ούτε και μπλοκάρισμα της θέλησης των πολλών από τους λίγους, εάν και όταν δεν υπάρχει κάποια σύνθεση/συμφωνία για κάτι.

πικάπα
“Μαλώναμε” λέει σε ξένον αχερώνα..Η λαϊκή πλειοψηφία έχει βάλει πλώρη για αλλού. Το μεν ΚΚΕ δηλώνει φρονίμως ότι τόσα μπορεί να κάνει και ελπίζει να σώσει ότι σώζεται ατσαλώνοντας καταφύγια παντός καιρού. Η λοιπή αριστερά εκτός εισαγωγικών αυθαδιάζει απέναντι στο ΚΚΕ σαν αδύναμο παιδί που το πνίγει το δίκιο, αλλά και που δεν ξέρει τι λέει. Γιατί παιδί μου, για να πας από τις ιδέες στη πράξη, τα πάντα είναι ένα σκληρό παιγνίδι ισχύος και συνοχής. Δεν έχει αποδείξει λοιπόν τίποτε αξιόλογο ως προς το θέμα της ισχύος και της συνοχής αυτή η λοιπή αριστερά και δεν της φταίει το ΚΚΕ για αυτό. Ούτε του ΚΚΕ του φταίνε τα ¨οπορτουνιστικά¨ μορφώματα. Μαλώνοντας τα ανώριμα παιδιά της οικογενείας καλά κάνεις, αλλά ξέρεις πως δεν πρόκειται έτσι να αποδειχθείς ισχυρός στον έξω κόσμο. Έναν κόσμο που ξέρεις πως δεν θα προσεγγίσεις όταν στα δύσκολα ατσαλώνεις καταφύγια. Γιατί ξέρεις πως στα εύκολα ο κόσμος δεν σε χρειάζεται. Η στα δύσκολα, ή ποτέ. Και εάν εσύ δεν μπορείς τώρα, τότε η λαϊκή πλειοψηφία θα αναθέσει τη συνέχεια της ζωής σε κάθε είδους οπορτουνιστές εκτός εισαγωγικών – νόμος της ζωής, το ξέρεις… Εκτός πια κι αν τα καταφύγια σου είναι πυρηνικά, οπότε τότε, αλλάζει… Υ.Γ.… Διαβάστε περισσότερα »
lathranagnostis

Το ΚΚΕ ΔΕΝ δηλώνει ότι τόσα μπορεί να κάνει …….. και να σώσει ότι σώζεται………
Το ΚΚΕ δηλώνει ότι μπορεί να κάνει κι αλλά πολλά και ότι η εργατική τάξη μόνο μόνη της μπορεί να σωθεί. Το ΚΚΕ θα διαθέσει τι δυνάμεις του γι αυτό, αλλά δεν μπορεί να σώσει την ε.τ Το ΚΚΕ δεν είναι εργολάβος. Όποιος νοιώθει τέτοιος, πάει στο ΣΥΡΙΖΑ…..και με καλές αποδοχές!

wpDiscuz